parp_1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wsparcie doradcze związane z wdrożeniem innowacji produktowej w Polskie Polisy Sp. z o.o.”

Cel projektu: Cel główny projektu to wzrost potencjału przedsiębiorstwa Polskie Polisy Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia znacząco ulepszonego produktu (usługi). W efekcie przeprowadzenia usług doradczych Wnioskodawca uzyska realną pomoc we wdrożeniu innowacyjnej technologii. Służyć temu będą zapewnione przez IOB usługi przygotowujące przedsiębiorstwo do wdrożenia oraz wsparcie doradcze na etapie wdrożenia w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy.

Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.02.03.01-22-0010/18
Całkowita wartość projektu: 732 341.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 576 700.00 PLN