SPEKTRUM_baner

Polskie Polisy sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Nr Umowy: UDG-SPE.03.2022/144 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.03.2022/144.

Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 19 672,50 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 39 345 PLN.

Celami projektu są:

  1. analiza finansowa w zakresie skalowania biznesu,
  2. ocena ryzyka, wskazanie obszarów ryzyka,
  3. audyt i opracowanie dokumentacji prawnej.

parp_1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wsparcie doradcze związane z wdrożeniem innowacji produktowej w Polskie Polisy Sp. z o.o.”

Cel projektu: Cel główny projektu to wzrost potencjału przedsiębiorstwa Polskie Polisy Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia znacząco ulepszonego produktu (usługi). W efekcie przeprowadzenia usług doradczych Wnioskodawca uzyska realną pomoc we wdrożeniu innowacyjnej technologii. Służyć temu będą zapewnione przez IOB usługi przygotowujące przedsiębiorstwo do wdrożenia oraz wsparcie doradcze na etapie wdrożenia w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy.

Wniosek o dofinansowanie nr: POIR.02.03.01-22-0010/18
Całkowita wartość projektu: 732 341.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 576 700.00 PLN